TÜZÜK

ECZA DEPOCULARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı :

MADDE 1– Derneğin adı Ecza Depocuları Derneğidir.

MADDE -2 – Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Şubesi Yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı :

MADDE 3– Derneğin amacı şunlardır:

A) Ecza depoculuğu mesleğinin gelişmesini, ilerlemesini sağlamak;

B) Üyelerinin hak ve menfaatlerini resmi merciler ve diğer mesleki kuruluş temsilciliklerde korumak;

C) Üyeler arasında mesleki, ticari bağlılığı gerektiğinde işbirliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, hakkaniyete uygun, kalıcı ticari geleneği geliştirmek;

D) Üyelerine yardımcı olmak için; kredi, finansman imkanlarına yardımcı olmak, üyelerin ve çalışan personelin yararına yardım sandığı tesis etmek.

Çalışmalar :

MADDE 4– Dernek amaçlarını aşağıdaki çalışmalarıyla gerçekleştirir;

A. Ecza Depoculuğu mesleğinin gelişmesi, ilerlemesi; ileri ülkelerdeki benzerlerine uygun çalışma düzenlerine ulaşmak için seminer, konferans ve toplantılar düzenler;

B. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için resmi mercilere her türlü başvuruyu yapabilir, üyeleri adına resmi mercilerde veya diğer mesleki kuruluşlarda yapılacak toplantılara iştirak edebilir, alınacak kararlara katılabilir;

C. Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak için her türlü toplantılar düzenler, sosyal faaliyetlerde bulunur, gerekli evrakları hazırlar, isterse dergi çıkarabilir;

D. Üyelerinin hak ve menfaati, birlik ve beraberliğin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi için kendi organlarında veya resmi merciler veya diğer mesleki kuruluşlarda alınacak kararları üyelerine duyurur ve uymalarını ister; kalıcı mesleki geleneklerin yerleştirilmesi için kararlar alır, alınacak kararlara iştirak eder ve müeyyideler getirebilir;

E. Üyelerinin menfaati için kredi, finansman ve rayseyman hususlarında gerekli her türlü girişimde bulunur, icabında yardımcı irtibat bürosu tesis edebilir;

F. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmesi ve çalışmalarını yapabilmesi için;Ecza depolarında çalışan personelin hak ve menfaatlerini korumak için müşterek kararlar alır ve yardımlaşma sandığı kurabilir;Dernek Toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler düzenler ve yayınlar yapabilir,öğrencilere burs verebilir.Taşınmaz mallar alabilir, satabilir, kiralayabilir, ipotek verebilir,Lokal açabilir.

G. Dernek içinde oluşturulacak kurullar, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma , anket, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, bilimsel araştırmalar yaptırır,yayınlatır.Gerektiğinde WEB sayfası açabilir.

H. Yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili istatistiksel bilgileri ve verileri temin eder, ekonomik gelişmeleri takip eder üyelerine duyurur.

İ. Üyelerin mensubu bulunduğu kuruluşların ürün, işgücü temini teknoloji ve metot geliştirme vb. sorunlarını tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum,kuruluş ve diğer meslek kuruluşları nezdin de girişimlerde bulunur.

J. Sektörün verimliliğinin ve rekabet gücünün arttırılmasına yönelik etütler yaptırır.

K. Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcili açabilir.Temsilcilikler şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler.Şubeler temsilcilik açamazlar.Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

L. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir.Aynı amaçla yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir.

M. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda , kendi aralarında veya vakıf , sendika ve benzeri sivil toplum kuruşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.

N. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

O. Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir.Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tâbiiyetleri aşağıdadır;

Adı Soyadı Mesleği Tâbiiyeti İkametgahı

Antuvan MARTAYAN Tüccar T.C Bağdat Cad.NO.125 KADIKÖY

Vahit DEMİRKAN Tüccar T.C. Rahmanlar Ertuğrul Sok.No:10 KARTAL

Selahattin KUTMAN Tüccar T.C. Su adiye Bağdat Cd. 354/5 KADIKÖY

Hasan DERMAN Tüccar T.C Tayahatun Sok.3/3 SİRKECİ

Bahri DİRİL Tüccar T.C. Karasoku983.Sk.No:97 ADANA

Moiz PARELLİ Tüccar T.C. Kalamış Fener Cad.No.20 KADIKÖY

Serkis HASER Tüccar T.C. Ayazpaşa Sarayarkası, Göknil

Apt. No: 28 İSTANBUL

DERNEĞE ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANINŞART VE ŞEKİLLERİ,YELERİN HAKLARI

Derneğe üye olma :

MADDE 6- Derneğin iki türlü üyesi vardır.

A) ASİL ÜYE : Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş veya sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile Dernekler Yasası ve Medeni Yasanın ilgili hükümlerine göre üye olmasına mani bir halinin olmaması ve T.C Sağlık Bakanlığınca ruhsat almış Ecza Depoculuğu mesleğini kabul edip ,Ticaret Odasına kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler , Genel Kurulca belirlenen giriş aidatı, üye aidatını kabul etmeleri halinde Derneğe üye olabilirler. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kişi ilgili firmaca yeniden belirlenerek Derneğe bildirilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ve isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

B) FAHRİ ÜYE: Mesleğin ve derneğin yükselmesi için çalışan veyardımda bulunan kişilerdir. (A) bendinde yazılı müesseselerin asıl üye haricinde kalem ortakları yönetim kurulunun kararı ve genel kurulun onayı ile fahri üye olabilirler.

Üyelikten çıkma :

MADDE 7 – Hiç kimse Dernekte üye olmaya zorlanamaz.

Her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir.İstifalar Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılır.

Üyelikten Çıkarma :

MADDE 8- Derneğe üye olma hakkını kaybedenler, dernek tüzük ve amaçlarına uymayan davranışta bulunanlar, ve yıllık aidatını zamanında ödemeyenler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkanlar, Yönetim Kurulu kararıyla yeniden üye olabilirler. Üyeliklerden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

Üyelik hakları :

MADDE 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10- Derneğin organları şunlardır:

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Denetleme Kurulu

D) Hakem Heyeti

E) Başka Organlar

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULU ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Kuruluş şekli :

MADDE 11- Genel kurul, üye aidatını ödeyerek genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma zamanı :

MADDE 12- Genel kurulu, her yıl Şubat ayında olağan toplantı yapar.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinde beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DERNEK GENEL KURULUN ÇAĞRI USULÜ – TOPLANTI YERİ,

TOPLANTI YETER SAYISI – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ VE

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Çağrı Usulü :

MADDE 13- Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulun üyeler, en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek ,yazılı olarak bildirilmek ,üyenin elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler, ikinci toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri :

MADDE 14- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı yeter sayısı :

MADDE 15- Genel kurul, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü :

MADDE 16- Dernek genel kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Tüzüğün 15.nci maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulana verilir.

Toplantıda görüşülecek konular :

MADDE 17- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA,

KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

MADDE 18- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesi,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6. Derneğin federasyona katılması, kurulmuş federasyona katılması veya ayrılması,

7. Derneğin yurt dışında şube açması yurt dışında bezer amaçla dernek veya kuruluşlara katılmak için Dışişleri Bakanlığının önerisini ile Bakanlar Kurulunun iznini istemek.Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi için Dışişleri Bakanlığının ve ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığından izin almak;Bu konuda Yönetim Kuruluna Yetki Vermek,

8. Derneğin feshedilmesi,

9. Yönetim kurulu tarafından fahri üyeliğine karar verilenlerin üyeliklerini onaylanması,

10. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

11. Derneğin borçlanıp, borçlanmamasına karar vermek, Derneğin ne şekilde borçlanıp, borçlanmayacağı hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

12. Derneğin üye olduğu veya üye olacağı federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Oy kullanma, karar alma usul ve şekilleri :

MADDE 19- Oylar, gizli belirlenir.

Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE HAKEM HEYETİ SÜRETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI. GÖREV VE YETKİLERİ BAŞKA ORGANLAR VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

A-YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Seçimi :

MADDE 20- Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Genel Kurulca iki yıllık dönem için gizli oyla seçilir. Genel kurulu toplantısından sonraki en çok yedi gün içinde yönetim kurulu kendi arasında toplanarak üyeleri arasından başkan, ikinci başkan, genel sekreter, sayman ve diğer görevlileri gizli oyla seçer. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler yönetim kurulu tarafından sıra ile göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

MADDE 21- Yönetim kurulu en az ayda bir defa daha önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır.Yönetim kurulu toplantıları başkan veya ikinci başkanın başkanlığında üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile başlar ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu sağlanmış olur.Yönetim kurulu toplantılarına özürsüz olarak arka arkaya üç defa katılmayana üye istifa etmiş sayılır. Özürler yazılı olarak bildirilmelidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

MADDE 22- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

4. Üyelik için yapılan başvuruların kabulüne veya reddine karar verir.

5. Genel Kurulu toplantıya davet eder. Gündemi hazırlar ve aidatını ödeyen Genel Kurula katılacak üyelerin listesini çıkarır.

6. Derneğin çalışmalarını yürütür. Personel alımı yapar, Derneğin yasalar çerçevesinde tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtları usulüne uygun olarak muntazam şekilde tutulmasını sağlamak.

Yönetim kurulu Üyelerinin Görevleri :

MADDE 23- Yönetim kurulu üyelerinden:

BAŞKAN: Yönetim kurulunu temsil eder. Önemli temsillerde yönetim kurulunun görüşünü alması gereklidir.

Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır. Toplantılara başkanlık eder, yazışmaları imzalar. Sekreterle birlikte toplantı gündeminin düzenler ve yönetim kurulu kararlarının gerektirdiği işleri yürütür. Veznedar ile birlikte sarf belgelerini ve gelir makbuzlarını imzalar.

İKİNCİ BAŞKAN: Başkanın izinli olduğu zamanlarda ona vekalet eder, başkanın katılmadığı toplantılarda onun ödevini görür.

SEKRETER: Derneğin iç işlerinin ve yazışmalarını yönetir. Tüzüğün 36.ncı maddesinde yer alan ve tutulması kanunen zorunlu olan defterlerden üye kayıt defteri karar defteri, gelen ve giden evrak defterinin tutulmasından sorumludur.

SAYMAN: Derneğin hesap işlerini yönetir. Tüzüğün 36.ncı maddesinde yer alan ve tutulması kanunen zorunlu olan gelir ve gider defteri, bütçe ve kesin hesap ve bilanço defteri, demirbaş defterinin tutulmasından sorumludur.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması :

MADDE 24- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmamamsı halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

B – DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulunun Seçimi :

MADDE 25- Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.Denetleme Kurulu iki yıllık süre için genel kurulca gizli oyla seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevi :

MADDE 26- Denetleme kurulu denetleme görevinin Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyecek şekilde yapar. Derneğin hesaplarını ve bütçenin uygulanışını denetler ve denetleme sonuçlarının bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılarak her husustaki görüşlerini ve düşüncelerini belirtip önerge verebilirler. Ancak oy kullanamazlar.Ayrıca denetleme kurulu gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Derneğin iç denetimi ile ilgili tüzüğün 37.nci madde hükmü saklıdır.

C – HAKEM HEYETİ

MADDE 27- Hakem heyeti, genel kurulca gizli oyla seçilecek üç asil ve üç yedek ile derneğin denetleme kurulu üyelerinden teşekkül eder. Bu heyete istişare mahiyette yönetim kurulu başkanı da iştirak eder. Hakem heyeti, üyeler arasından çıkan ve yönetim kurulunca kati olarak hal ve tasfiye edilmeyen ihtilafların yönetim kurulu veya alakalıların müracaatları ürerine tetkik ve halletmeye çalışır ve icabında aidatını vermeyen ve dernek tüzüğü ile yönetim kurulu ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden azaları 6 ile 12 ay seçmek ve seçilmekten alı koyar ve aynı süre içinde derneğin temin ettiği menfaatlerden mahrum edebilir.

D-BAŞKA ORGANLAR

MADDE 28- Dernekte yukarıdaki maddelerde sayılanlardan başka organlar da kurulabilir.

Ancak, bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

E– ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 29- Genel Kurul sonuçları ile ilgili evraklar otuz gün içinde İstanbul Valiliğine teslim edilir.

YILLIK AİDAT MİKTARI, DERNEĞİN GELİRLERİ

YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER

Aidat :

MADDE 30- Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı genel kurulca belirlenir.Aidatı biriken üyenin durumu genelgelerle ve en son taahhütlü mektupla kendisine bildirilir. Genel kurul toplantısının yapıldığı yılın başına kadar tahakkuk etmiş aidat borçlarını ödemeyen üyeler bu genel kurul toplantısına katılamazlar. Ödedikleri an genel kurul toplantısı başlamış olsa bile katılırlar.

Derneğin Gelirleri :

MADDE 31- Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

1. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı Genel Kurul Üyelerinin tespit ettiği tutardır

2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yazışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4. Bağışlar ve yardımlar,

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.

Yardım Kabul Edilemeyecekler :

MADDE 32- Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Gelir ve Giderlerde Usul :

MADDE 33- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, giderler ise harcama belgesi ile yapılır.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alında belgesi Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir.Yetkili kişilere yetki belgesi düzenler.

Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE – 34 Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla,ne kadar borçlanacağı geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

Defter ve Kayıtlar :

MADDE 35- Dernek 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile 4771 sayılı Medeni yasanın 62. Maddesine dayanılarak çıkartılan Yönetmelikte ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen aşağıda isimleri belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Bu defterler Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 36- Derneğin iç denetimi, Dernekler kanunu ve Dernek tüzüğüne göre Dernek Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilebileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE 37– Tüzük değişikliği genel kurul karı ile yapılır.Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir.Tüzük değişikliğinin yapılması için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür.Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

Taşınmaz Mal edinme

MADDE 38 – Dernek ikametgahı, amaç ve faaliyetleri için taşınmaz mal sahibi olabilir.Taşınmaz alımında , Tapu tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır.

DERNEĞİN GENEL KURUL KARARIYLA FESHİ VE

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYESİ

MADDE 39- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması

halinde üyeler tüzüğün 13.ncü maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün için mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine bırakılır.Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜRK KANUNU MADDESİNİN UYGULANMASI

MADDE 40- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır.

Ertuğ Erdem © Copyright 2018